Dzień dobry!
NIKA Design Studio to sposób na przyjemne i płynne zaprojektowanie materiałów reklamowych dla Ciebie lub Twojego klienta.

Dane rejestrowe usługodawcy:
NIKA Design Studio
Dominika Kwol
Ul.Zabrzańska 24
41-700 Ruda Śląska
NIP: 969 097 81 29    REGON: 241252746

Poniżej znajdziesz regulamin usługi NIKA Design Studio, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie zawarcia i realizacji umowy, usługach świadczonych drogą elektroniczną, procedurze reklamacyjnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem dominika@nikadesign.pl

Pozdrawiam!
Dominika Kwol, Właściciel NIKA Design Studio

 

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Dzień startu Usługi – termin faktycznego rozpoczęcia przez Usługodawcę wykonywania Projektu, poprzedzony uzyskaniem od Klienta informacji dotyczących oczekiwań Klienta co do projektu (ankieta), od którego liczą się terminy na sporządzenie przez Usługodawcę makiety UX a także projektu graficznego.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Projekt – projekt wybranego materiału reklamowego, przesłany Klientowi w formie elektronicznej, wraz z towarzyszącymi mu niezbędnymi plikami, umożliwiającymi implementację na www lub druk.
  – Implementacja na www – plik w formqacie tiff z opisanymi skłaoddowymi i fontami;
  – Druk – pdf dostosany do druku w wybranej drukarni.
 • Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://www.nikadesign.pl/regulamin
 • Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://www.nikadesign.pl
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą w sposób opisany w Regulaminie, mocą której Usługodawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Klienta Usługę za wynagrodzeniem płatnym z góry w chwili zawierania Umowy,
 • Usługa – usługa wykonywana na odległość, polegająca na wykonaniu projektu wybranego wnętrza według zapotrzebowania Klienta; szczegóły związane z realizacją Usługi zostały opisane w Regulaminie,

Usługodawca –
NIKA Design Studio
Dominika Kwol
Ul.Zabrzańska 24
41-700 Ruda Śląska
NIP: 969 097 81 29    REGON: 241252746

§ 2. Postanowienia wstępne

 • Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy.
 • Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy i aktualny system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS X),
  • standardowa i aktualna przeglądarka internetowa (Safari, Chrome, Firefox),
  • aktywny adres e-mail.
 • Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zawarcie Umowy wymaga natomiast podania określonych danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres). Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, musi również podać dane do wystawienia faktury (firma, numer NIP, adres siedziby).  
 • Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 • Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Klienta, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Klienta.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Usługodawca może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu. Usługodawca może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu.
 • Usługodawca jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Serwisu.  
 • Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy w sposób opisany w § 4 Regulaminu.
 • Usługi, o których mowa powyżej świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu.

Wszelkie reklamacje związane z usługami, o których mowa powyżej, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dominika@nikadesign.pl

§ 4. Zawarcie Umowy

 • W celu zawarcia Umowy Klient musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać interesujący Klienta pakiet Usługi i przejść do formularza zamówienia,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu,
  • złożyć stosownej treści oświadczenia, zaznaczając odpowiednie checkboxy,
  • kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”.
 • Po kliknięciu w przycisk “Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony do bramki płatności PAYNOW celem dokonania zapłaty za Usługę. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany na stronę z potwierdzeniem zawarcia Umowy. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Usługodawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy Klient otrzyma również na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 • W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Umowy w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 • Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 3 powyżej.

§ 5. Płatność

 • Płatność za Usługę dokonywana jest w całości z góry, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu.
 • Kwota płatności odpowiada wynagrodzeniu należnemu Usługodawcy z tytułu realizacji Usługi. Wynagrodzenie zależne jest od wybranego przez Klienta produktu  Usługi. Wszystkie pakiety opisane są w Serwisie.
 • Płatność możliwa jest wyłącznie z wykorzystaniem płatności PAYNOW. 
 • W ramach płatności PAYNOW Klient może wykonać szybki przelew elektroniczny albo zapłacić kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 • W razie konieczności zwrotu Klientowi płatności, zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego został wykonany szybki przelew elektroniczny albo na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej wykorzystanej w transakcji.
 • Jeżeli Klient zgłosi żądanie otrzymania faktury, fakturę dokumentującą dokonaną płatność otrzyma w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

§ 6. Usługa

 • Usługa realizowana jest na podstawie Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu. Warunkiem przystąpienia do realizacji Usługi jest zapłacenie z góry przez Klienta całości wynagrodzenia za Usługę. W przypadku płatności kartą, realizacja Usługi rozpocznie się z momentem uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • Po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie informacji o dniu startu Usługi.
 • Wszystkie terminy, o których mowa poniżej wyrażone są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Usługodawca deklaruje swój czas pracy w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 W razie podjęcia jakiejkolwiek czynności przez Klienta poza wskazanymi godzinami pracy, termin realizacji czynności zastrzeżony przez Usługodawcę liczony jest od następnego dnia roboczego.
 • Od momentu zapłaty wynagrodzenia do Dnia startu Usługi, Usługodawca ustala z Klientem jego oczekiwania i zapotrzebowania co do zamawianego projektu wnętrza. Ustalenia będą dokonywane z wykorzystaniem systemu ankietowego. Ankieta zostanie wysłana na adres e-mail Klienta automatycznie po odnotowaniu płatności za Usługę.
 • Klient wypełnia ankietę i odsyła ją drogą e-mail Usługodawcy – w terminie 2 dni. Jeżeli Klient nie odeśle w tym terminie uzupełnionej ankiety – Usługodawca wysyła mu e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 2 -dniowego terminu na wysłanie ankiety. Jeżeli Klient nie wyśle uzupełnionej ankiety w dodatkowo wyznaczonym terminie – Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość (tj. z zachowaniem całego zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia).
 • Po otrzymaniu przez Usługodawcę wypełnionej przez Klienta ankiety, projektant odpowiedzialny za realizację Usługi po stronie Usługodawcy w ciągu 1 dnia roboczego sprawdzi ankietę.. W razie wykrycia jakichkolwiek nieścisłości, do Klienta zostanie wysłana prośba o doprecyzowanie, z wyznaczonym terminem; jeżeli Klient nie odeśle w tym terminie doprecyzowania inwentaryzacji – Usługodawca wysyła mu e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 2 – dniowego terminu na wysłanie doprecyzowania ankiety. Jeżeli Klient nie wyśle doprecyzowania ankiety w dodatkowo wyznaczonym terminie – Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość (tj. z zachowaniem całego zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia).
 • Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, dojdzie do zatwierdzenia ankiety.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w wypełnieniu ankiety po stronie Klienta, w szczególności za błędne podanie danych tekstowych czy wtycznych do do zakresu,, którego dotyczy zamawiany projekt.
 • W Dniu startu Usługi Usługodawca przeprowadzi z Klientem rozmowę wstępną, podczas której doprecyzuje wszystkie oczekiwania i zapotrzebowania Klienta w stosunku do projektowanego materiału reklamowe.
 • W ciągu 1 dnia roboczego od przeprowadzenia rozmowy wstępnej z Klientem, Usługodawca udostępni Klientowi układ funkcjonalny projektowanego materiału reklamowego/ układ UX.
 • Układ funkcjonalny, o którym mowa w ust. 12 powyżej, zostanie udostępniony Klientowi w formie elektronicznej. Klient ma 2 dni robocze od chwili udostępnienia mu układu funkcjonalnego na zaakceptowanie go albo przesłanie listy oczekiwanych poprawek. Przesłanie przez Klienta informacji o braku akceptacji, bez równoczesnego wysłania listy oczekiwanych poprawek nie będzie uznane i nie wywoła skutku. Poprawki mogą dotyczyć wyboru widocznych modułów i ich usytuwawnia. Klient ma prawo do 2 rund poprawek na tym etapie (w każdej rudzie poprawek terminy wskazane w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio). Jeżeli Klient nie odeśle w ww. terminach informacji o zaakceptowaniu układu albo listy oczekiwanych poprawek- Usługodawca wysyła mu e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 1 – dniowego terminu na wysłanie informacji o zaakceptowaniu układu albo listy oczekiwanych poprawek. Jeżeli Klient nie wyśle informacji o zaakceptowaniu układu albo listy oczekiwanych poprawek w dodatkowo wyznaczonym terminie – Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość (tj. z zachowaniem całego zapłaconego przez Klienta wynagrodzenia).
 • W ciągu 4 dni roboczych od zaakceptowania przez Klienta rzutu, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Usługodawca udostępni Klientowi projekt materiału reklamowego, którego dotyczy zamawiany projekt. Klient ma 2 dni robocze od chwili udostępnienia mu projektu na zaakceptowanie go albo przesłanie Usługodawcy listy oczekiwanych poprawek. Brak przesłania listy poprawek uważa się za zaakceptowanie projektu w całości bez zgłaszania jakichkolwiek poprawek. Klient ma prawo do dwóch rund poprawek na tym etapie (w każdej rudzie poprawek terminy wskazane w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio). Jeżeli Klient nie odeśle w ww. terminach informacji o zaakceptowaniu projektu albo listy oczekiwanych poprawek – Usługodawca wysyła mu e-mail z wyznaczeniem dodatkowego 1 – dniowego terminu na wysłanie informacji o zaakceptowaniu projektu  albo listy oczekiwanych poprawek. Jeżeli Klient nie wyśle informacji o zaakceptowaniu projektu  albo listy oczekiwanych poprawek w dodatkowo wyznaczonym terminie – projekt uznaje się za zaakceptowany przez Klienta w całości. Poprawki nie mogą dotyczyć wszystkich elementów zatwierdzonych na etapie układu funkcjonalnego. Mogą dotyczyć kolorystyki, dodatków, detali.